Kişisel Verilerin Korunması

1) Veri Sorumlusu

   Veri sorumlusu; Şehremini Mahallesi, Kerpiçhane Sokak, No:5/3, Fatih/İstanbul adresinde mukim, Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’dir. (“hastalar soruyor” olarak anılacaktır)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden“hastalar soruyor” tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Sunulan hizmeti sağlayan hekim veya uzmanın bağlı bulunduğu Kurum veri sorumlusu olarak hareket edecektir. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecek olup anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

Ad, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, ödeme aracı bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere varsa internet sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla iletmiş olduğunuz genel ve özel nitelikli kategorilerdeki kişisel verileriniz, kan tahlilleriniz, eski tıbbi raporlarınız, her türlü radyolojik tıbbi görüntüleriniz, reçete bilgileriniz, tedavi raporlarınız laboratuvar test sonuçlarınız ve görüntüleri tarafınızca iletilecek her türlü tıbbi dokümanlar, çağrı merkezimiz ve sitemizin iletişim kanalları ile yapacağınız her türlü sözlü ve yazılı kayıtlar ve veriler, internet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması, hastalar soruyor üyeliği sebebiyle aldığınız hizmetlerin sunumu, alınan hizmet ile ilgili sizinle iletişime geçilmesi, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin hastalar soruyor tarafından saklanması amacı ile işlenmektedir.

Ayrıca, internet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (“Çerezler”) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak amaçları ile işlenmektedir.    

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve aktarım amacıyla sınırlı olmak üzere Muhasebecilerimiz, Avukatlarımız, iş ortakları, hizmet aldığı şirketler ile kanunen yetkili kamukurumlarınavekanunenyetkiliözelkişilereKanun’un5.ve6.maddelerindeyeralanveriişlemeşartlarıkapsamında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kurum tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, online hizmetlerin sunulduğu portal (ler) ile e-posta kanallarıyla ve fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüzyüze gerçekleştirilen görüşmeler, İlgili kişi tarafından form doldurulması, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi (çerez toplanması), internet sitesi üzerinden kayıt oluşturulması, mesaj yoluyla iletişime geçilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, başka platformlarda verilerinizi alenileştirilmiş olmanız, vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Hastanın değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Görsel Kayıtlar ve Mesleki Deneyim kategorilerindeki verileriniz;

-Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-Hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

-Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

-Saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Görsel Kayıtlar ve Mesleki Deneyim kategorilerindeki verileriniz:

-Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması

-Kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması

-Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

-İnternet sitesinin işlevsel hale getirilmesi

-Mesleki yeterlilik doğrulama işlemlerinin yapılması

-İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

-Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

-Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

-Kurum dahilinde ki iç süreçlerin planlanması ve icrası.

Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.

-Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,

-Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,

-Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi /saklanması,

-Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi.

Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası. Özgür iradeniz rıza vermeniz kaydıyla ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, internet sitesi üzerinden reklam amaçlı çerezlerin toplanması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İnternet sitemiz üzerinden bir klinik veya hekim/uzman ile görüşmek üzere randevu veya muayene ayarlamanız halinde, kullanmış olduğunuz platform aracılığıyla sizden elektronik ortamda ek bilgiler ediniyoruz. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir: İsim ve soyisim(ler); Telefon numarası; E-posta adresi; Randevu tarihi ve saati; Ziyaret sebebi, randevu alınan muayene ve testler, katıldığınız randevular vs.; Doktor muayenesinin türü; Kimlik numarası (isteğe bağlı); Randevu alımı sırasında paylaştığınız veya yüklediğiniz her türlü ek bilgi (örn.: anketler, ek detaylar vs.)

Bu verileri yalnızca bilgilerinizi görüntülemenize, randevunuzu iptal etmenize ve bu verileri uzmana veya uzmanın çalıştığı kliniğe aktarmanızı sağlamak amaçlarıyla platformumuzda saklayacağız. Kişisel verileriniz hekime/uzmana veya kliniğe aktarıldıktan sonra, kişisel verilerinizin veri sorumlusu haline gelirler ve kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işlerler (örneğin, tıbbi veya benzeri hizmetlerin sağlanması amacıyla). Bu tür işlemler, ilgili hekimin/uzmanın veya kliniğin gizlilik politikasına ve aydınlatma metnine tabi olacaktır.

Platformumuzda yer alan bir uzmandan veya klinikten randevu veya muayene ayarlamanız halinde, sağlıkla ilgili olabilecek bazı kişisel verilerinizi işleyebiliriz (örn.: saklayıp, uzman veya klinikle paylaşılması). Bu nedenle, sağlıkla ilgili olabilecek bu tür kişisel verileri işlemeden veya aktarmadan önce onayınızı isteyeceğiz. Verilerinizin randevu alınan hekime/uzmana verilmesi ve randevu ve teknik Hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi için rızanız gerekmektedir. Rıza gösterilmemesi halinde size randevu ve teknik Hizmetlerimizi sunmamız mümkün değildir. Sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin rızanız esasına göre işlenmesi Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 6.2. maddesine uygundur.

Bir uzmandan randevu veya tıbbi muayene ayarlamanız halinde, kişisel verilerinizi, bu verilere ilişkin olarak ayrıca veri sorumlusu haline gelen bu uzmanlarla paylaşacağız. Uzman veya klinik tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme, o uzmanın gizlilik politikasına veya aydınlatma metnine tabi olacaktır.

Cep telefonunuza veya e-posta adresinize randevu onayı gönderebiliriz. Ayrıca, randevu tarihiniz yaklaştığında da size bir hatırlatma gönderebiliriz. Eğer randevu hekim/uzman tarafından iptal edilirse, iptale ilişkin sizi bilgilendiriyor olacağız. Randevu sonrasında, internet sitemize yorum bırakmanızı isteyebiliriz. Değerlendirme isteğe bağlı olup, bu tür değerlendirmeler sizin rızanız uyarınca elde edilecek ve yayınlanacaktır.

5) Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un11.maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verileriniz üst seviyede güvenlik tedbirleri alınarak özen ve titizlikle korunmaktadır. Gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik gelişmelerde takip edilerek imkanlar dahilinde olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı elektronik imzalı olarak yahut mevzuata uygun olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

6. “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

(a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

(b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

(c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

(d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

(e) Talep konusu.

7. Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda uygun ortamlar aracılığıyla yeni metinlerimiz tarafınıza sunulacaktır.

Hastalarsoruyor.com, sitede yer alan bütün ürün ve hizmetleri, site kullanımı ücretlendirmesini, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

Hastalarsoruyor.com, işbu sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

 Hastalarsoruyor.com üye kaydı sırasında tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişi veya firmaların üye olarak kabul edilmemesine ve gerekli gördüğünde üyelikten çıkarılmasına dair tek taraflı karar verme hakkını mahfuz tutmaktadır. Yöneticiler tarafından uygun görülmeyen kullanıcıların hesapları haber verilmeksizin kapatılabilir veya üyelikleri askıya alınabilir.

SAĞLIK PROFESYONELLERİNE ÖZEL BÖLÜMLER

Eğer platformumuzu ve hizmetlerimizi uzman sıfatıyla kullanan bir sağlık profesyoneli iseniz ve platformda bir profil oluşturduysanız, hizmetlerimizi temin etmek için sözleşme akdettiyseniz ya da hizmetlerimizi temin etmek için tarafımızla sözleşme akdeden bir klinik bünyesinde veya adına çalışıyorsanız, aşağıdaki hususlara tabii olursunuz:

Kişisel Verilerinizi Nasıl Temin Ediyoruz? Hangi Amaçlarla Ve Hangi Hukuki Dayanakla İşliyoruz?

Hizmetlerimize Üye Olmak Ve Hizmetlerimizi Kullanmak

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi kullandığınızda veya üye olduğunuzda direkt olarak sizden temin etmekteyiz. Hizmetlerimize üye olduğunuzda, sizden profesyonel faaliyetlerinizle ilgili verileri ve kullanıcılarımızı sizin hakkınızda bilgilendirmemize yardımcı olacak ve platformumuzdaki profilinizde yayınlanacak diğer bilgileri sağlamanızı istiyoruz. Özellikle aşağıdaki bilgileri bize sağlayabilirsiniz:

Hizmetlerimizi temin etmek üzere bir sözleşme akdettiyseniz ve/veya platformumuzda yer alan randevu takvimini ve/veya online görüşme özelliğini etkinleştirdiyseniz, bize ayrıca takviminiz, hizmet fiyatlandırmanıza ilişkin bilgileriniz ve hastalarınızdan kabul ettiğiniz ödeme yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler de sağlıyor olabilirsiniz.

Hizmetlerimize üye olduğunuzda tarafımızla hukuki açıdan bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Söz konusu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirme ve bunlara uyma zorunluluğumuz, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerinizin işlenmesi için geçerli hukuki zemin oluşturmaktadır. Ayrıca, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimizin gereği olarak da işlemekteyiz, örneğin fatura düzenlemek ve mali kayıtlarımızı güncel tutmak gibi. Bu durum, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine uygun yasal şart teşkil etmektedir.

Kişisel verilerinizi, bizden hizmet almak üzere sözleşme akdeden, bünyesinde veya birlikte çalıştığınız kliniklerden de toplamaktayız. Söz konusu klinikler, kendi sorumlulukları uyarınca kişisel verilerinizi tarafımıza aktarabilir ve biz de klinik ile akdettiğimiz sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizi işleriz. Kişisel verilerinizi işlemek bizim için çok önemlidir, ancak kişisel verilerinizi tarafımıza aktaran klinikle her zaman iletişime geçebilir ve veri işlenmesine itiraz edebilir veya kişisel bilgilerinizin kullanımı için vermiş olduğunuz rızayı geri çekebilirsiniz.

Pazarlama amacı

Pazarlama ve ticari iletişimleri almayı seçtiğinizde e-postanızı, telefon numaranızı, adınızı ve soyadınızı bu amaçla işleyebiliriz. Bu iletileri almayı her zaman iptal edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesinin hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1 maddesi uyarıncadır.

Diğer amaçlar

Hizmetlerimizi kullandığınızda, cihazınız, IP adresiniz, saat dilimi ve diliniz ya da kullandığınız tarayıcı gibi veriler de dahil olmak üzere ek veriler elde edebiliriz. Ayrıca Hizmetlerimizi ilk ve son ne zaman kullandığınız ve Hizmetlerimizi kullanırken ne kadar zaman harcadığınız hakkında da bilgi ediniriz.

Mobil uygulamayı kullanırken, GPS verilerine dayalı olarak konum bilgilerinizi de edinebiliriz. Konum bilgilerinizi istediğiniz her zaman kapatabilirsiniz.

Tarafımızca bu kişisel verilerin işlenme amacı:

Bu bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5.2 uyarınca ve sizinle olan sözleşmemizin kurulması ve ifası, bir hakkın tesis edilmesi veya kullanılması, yasal hak ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olan işleme hallerinde ve meşru menfaatlerimize dayalı olarak işlemekteyiz.

8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, veri sorumluları tarafından yasal mevzuata uygun zaman ve şekilde silinip anonim hale getirilmektedir.

Ünvan: Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Şehremini Mahallesi, Kerpiçhane Sokak, No:5/3, Fatih, İstanbul/Türkiye

Mail: welltourtr@gmail.com