Mesafeli Satış Sözleşmesi

 MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesindeimzalanmıştır.

1.1.ÜYE; işbu sözleşme şartlarını kabul ederek sözleşme konusu hizmeti almak amacıyla siteye kaydolan aşağıda bilgileri ye alan kişi. (sözleşmede bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır)

Adı-Soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-Mail:

1.2.SATICI; www.hastalarsoruyor.com internet sitesinin sahibi olan ve Şehremini Mahallesi, Kerpiçhane Sokak, No:5/3, Fatih/İstanbul adresinde bulunan Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Telefon:
E-mail :

Siteye ÜYE kaydı oluşturmak suretiyle sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin işbu mesafeli satış sözleşmesini okuyup anladıkları, dijital ortamda onayladıkları, içerdiği hak ve yükümlülükler ile sorumlulukları kabul ve taahhüt ettikleri kabul edilir.

2. TANIMLAR:

İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Kullanıcı         :           Siteyi ziyaret eden üye olmayan kişileri,

Uzman                        : Doktor (tıp hekimi) ya da branş uzmanlığı sıfatına haiz olduğunu beyan eden, Üyelere tıbbi görüş verecek olan kişileri ifade eder.

Hizmet                        :           Online Platformda satışa sunulmuş olan her türlü hizmet

Online platform          : hastalarsoruyor.com

Sözleşme         :           İşbu mesafeli satış sözleşmesini ifade eder.

3.KONU

3.1. İşbu Sözleşme, ÜYE’nin, SATICI’ya ait online platform üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve online platformda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2. Online Platformda sunulan hizmet paketleri, hasta ve hekimin bir arada bulunması gereken durumlarda muayenenin bir muadili değildir. Tıbbi tanı ve tedavi için hekime başvurulması ve acil durumda vakit kaybetmeden en yakın acil servise müracaat edilmesi gerekmektedir. ÜYE bu konuda gerek işbu Sözleşme’de, gerekse sözleşmenin eki niteliğinde olan “Tıbbi Danışmanlık Ve E-Konsültasyon & İkincil Görüş Hizmetinin Kapsamı Hakkında Bilgilendirme Ve Aydınlatılmış Onam Belgesi”ile bilgilendirilmiş ve rızası alınmıştır.

4. SÖZLEŞME KONUSUNUN TEMEL NİTELİKLERİ ve BEDELİ 

4.1 Online Platform’da ilan edilen fiyatlar KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.2.İlgili hizmet Üye’nin Online Platform’a üye olması ve ilgili hizmet bedelini ödemiş olması koşulu ile sağlanacaktır.Herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğü sona erecektir.

4.2. Hizmet kapsamında Üye’ye Online Platform üzerinden sağlanacak olan hizmetin temel özellikleri Online Platform’da detaylı biçimde yer almaktadır. Üye’yesağlanacak olan hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince incelenebilir.

4.3. Üye, Online Platform’da sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin ifasına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. İşbu Sözleşme Üye tarafından Online Platform üzerinden onaylanmakla yürürlüğe girer ve Üye’ninSatıcı’dan satın almış olduğu Hizmet’inALICI’ya online ve/veya fiziksel ortamda sunulması ile ifa edilmiş olur.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1.Üye’nın Online Platform üzerinden onaylayarak satın aldığı Hizmet en geç 72 saat içinde işleme alınarak ilgili Uzmana iletir. Hizmet, mümkün olan en kısa sürede Üye’ye sunulacaktır.

5.2. Satıcı, Sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu derhal Üye’ye bildirecektir. Üye de siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün veya hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’ dan talep etme hakkına haizdir. Üye tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Üye’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Üye tarafından iptal edilmesinden sonra ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Üye, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ödeme sağlayıcı finans kuruluşu tarafından Üye’nin hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 3-4 haftayı bulabileceğini, ödeme sağlayıcısına bağlı olarak sürecin uzayabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Üye’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen ödeme sağlayıcı işlem süreci ile ilgili olduğundan, Üye, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Hizmet’in Üye’ye fiziki teslimat gerektirmesi halinde, teslimat masrafları aksi Satıcı tarafından beyan edilmediği müddetçe Üye’ye aittir. Bu durumda Satıcı Hizmet’i sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Satıcı bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Hizmet’in aracı posta veya kargo şirketine teslim edilmesi ile hasardan sorumluluk Üye’ye geçer. Hizmet, Üye’nin sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir. Herhangi bir nedenle Hizmet bedeli Üye tarafından ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Hizmet’i teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5. Satıcı’nın, Üye tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi,e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Üye’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Üye,işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6. ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Üye, Hizmet’in nitelikleri, fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından kendisine Online Platform üzerinden sunulan bilgileri okuduğunu, anladığını, eksiksiz olarak bilgilendiğini ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder. Üye, site üzerinden soru sormak suretiyle işbu mesafeli satış sözleşmesindeki tüm içeriği kabul eder ve bu sözleşmeye uygun şekilde web siteyi kullanacağını taahhüt eder.

6.2. Üye, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.2. Üye, seçmiş olduğu Hizmet’in gereklerinin ifa edilebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel veri sayılan sağlık verilerinin işlenmesine açık olarak rıza göstermektedir. Üye’nin soru sorma aşamasında verdiği kişisel veriler kişisel veri mevzuatına, kişisel veri aydınlatma metnine uygun şekilde saklanmakta olup, bu bilgiler ilgili mevzuat ve kişisel veri aydınlatma metinlerinde belirtilen amaçlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve soru cevaplandıktan sonra en fazla bir ay içinde veritabanından otomatik olarak silinmektedir.

6.3. Üye, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamakla, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.4. Üye, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın verilen bilgilerdeki yanlışlıkları tespiti halinde Üye’nin kaydını durdurma, silme yetkisinin bulunmaktadır.

6.5. Üye, Online Platform’un Uzmanlar ile Üye’ler arasındaki iletişimi sağlama/başlatma işlevi gördüğünü, Online Platform’un herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da sağlık profesyoneline yönlendirme ve aracılık yapmadığını, işbu hizmetin ifasının herhangi bir sağlık kuruluşu ya da profesyonelini tavsiye şeklinde yorumlanamayacağını, Online Platform’un Uzman’ların yapacağı açıklama, bilgi, tavsiye ve paylaşımların içeriğinin doğruluğunu ve sıhhatini araştırmak ya da denetlemek gibi bir görevinin bulunmadığını, yapacağı paylaşımların içerik itibariyle hatalı olması nedeniyle oluşabilecek zararlar konusunda Online Platform’un hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu bilgilerden kaynaklı oluşabilecek muhtemel zararlar konusunda Online Platform’un sorumluluk kabul etmediğini ve bu konuda Üye’yi işbu mesafeli satış sözleşmesinin onaylanması suretiyle baştan uyardığını kabul eder.

6.6. Üye’nin sadece bir adet hesap oluşturma hakkına sahip olup, bir kişinin birden fazla hesap oluşturduğunun tespiti halinde oluşturulan kopya hesapla birlikte asıl hesabı silme hakkını Satıcı saklı tutar.

6.7. Üye online platform’da yer alan tüm içeriğin telif haklarının Satıcı veya paylaşımda bulunan diğer Uzman veya Üye’lere ait olduğunu, bu içerikleri kopyalayamayacağını, başka bir yerde paylaşamayacağını, ticari amaçlar için kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder. İnternet sitesi içeriği sadece Satıcı’nın izin verdiği ölçüde ve şekilde sosyal medya mecralarında internet sitesine link vermek ve yönlendirme yapmak suretiyle paylaşılabilir.

6.8. Üye internet sitesine giriş yapmak veya Uzman ile Üye arasında belirlenecek iletişim yöntemine uygun olan teknolojik altyapı bakımından kullandığı cihaz, donanımın, erişim hizmetleri ve internet altyapısının yeterliliğinden kendisi sorumlu olup bu konuda yaşayacağı teknik altyapı yetersizliği kaynaklı erişim sorunlarında Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

6.9. Üte yaptığı her bir ödeme için sadece bir adet soru sorma, danışma veya ikinci görüş talebinde bulunma hakkına sahiptir.

6.10. Üye danışma esnasında belirtmek suretiyle bir başka kişi için (örneğin çocuğu veya bir aile büyüğü) satın alma işlemini gerçekleştirebilir. Bu durumda danışma hizmeti alacak olan kişinin bilgileri sisteme girilmelidir.

6.11. Üye, talep ve şikâyetlerini Satıcı’nın yukarıda yer alan iletişim kanallarına ulaştırabilir. Satıcı, talep ve şikâyetleri değerlendirerek Üye’ye ya en kısa zamanda geri dönüş yapar.

6.12. Üye,  Online Platform’daki faaliyetleri süresince Online platform haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, tehdit, iftira gibi mevzuata, ahlaka ve örfe aykırı eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Anılan durumlardan birinin meydana geldiğinin Online platform tarafından tespit edilmesi halinde Online platform hizmet vermeme hakkını saklı tutar.


7. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Satıcı, Uzmanların online Platform’u bizzat şahıs olarak ya da kurumsal olarak kendilerinin kullanıp kullanmadığını denetlemek veya kontrol etmekle yükümlü değildir. Satıcı’da yer alan Uzman Satıcı’nın çalışanı veya kadrolu elemanı olmayıp Online Platform’akayıt olurken ilgili sözleşmeyi onaylamak ve yetkinliklerini ortaya koymak adına gerekli diploma ve sertifikalarını Satıcı’ya göndermek suretiyle tıpkı diğer Üyeler gibi hesap oluşturup internet sitesini kullanan kişilerdir.

7.2. Teknik bakım ve diğer sebeplerle Satıcı, Online Platform’a erişimi süreli veya süresiz olarak durdurabilir. Bu durum internet sitesine giriş yapmak isteyen kişilere internet site üzerinden bildirilir.

7.3. Satıcı, kişilik haklarını ihlal eden ya da suç teşkil eden paylaşımlar yapan, mesafeli satış sözleşmesine aykırı hareket eden Üye’nin Üyelik kaydını önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme ve Üye’nin Online Platform’a erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

7.4. Online Platform; doğal afet, seferberlik, savaş, salgın hastalık gibi kendilerinden kaynaklanmayan mücbir sebepler nedeniyle işbu mesafeli satış sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

7.5. Uzman ve Üyelerin işbu sözleşme konusu hizmet harici olarak kendi aralarında para alışverişinde bulunup bulunmadıklarını Satıcı takip etmek, denetlemek durumunda değildir. Olası bir harici Uzman-Üye arası para alışverişi durumunda yaşanacak hukuki uyuşmazlıklarda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. CAYMA HAKKI

8.1. Üye; işbu sözleşmenin imzalanma tarihinden sonraki 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda Online Platform hizmet bedelinin tamamını Üye’ye iade eder.

8.2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanılırsa cayma hakkı kullanılamaz.

8.3. Üye, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.4.Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

8.5.Cayma hakkının hizmetin ifasının başlayacağı saatten en geç 24 saat öncesinde kullanılması gerekir. 24 saatten daha az süre kala gerçekleştirilen iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1.İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı’ya ait her türlü resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder; ilgili Bakanlık tarafından ilan edilerek belirlenen parasal sınırlar dahilinde kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. Üye, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

9.3. Üye’nin üyeliğini silmiş olması otomatik olarak internet site içeriğindeki tüm paylaşımlarının da silinmesi sonucunu doğurmaz. Üye’nin internet site içeriğinden kaldırılmasını istediği içeriklerle ilgili olarak ayrıca internet site içeriğinde yer alan iletişim formu ya da Satıcı’nın iletişim bilgileri kanalı ile talepte bulunması gerekmektedir.

9.4. Üye, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Üye’den talep edebilir ve her koşulda Üye’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Üye, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Üye, Online Platform’a kaydolduğunda işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Üye, sözleşmeye konu olan hizmeti aldığı taktirde hizmete konu olan
bedeli ve sözleşmede belirtilen ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9.6. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabul edilmiş ve geçerlilik kazanmıştır.
İşbu sözleşme 9 (dokuz) madde ve sözleşmenin tamamlayıcı bir parçası olan Bilgilendirme Formundan oluşmaktadır.

10. BİLGİLENDİRME FORMU

Satıcı tarafından, Online Platform üzerinden sunulan hizmetler kapsamında tarafıma yazılı bilgilendirme yapılmıştır.Aşağıda belirtilen konularında yazılı olarak aydınlatıldım. Konu hakkında sorum olması halinde ulaşabileceğim iletişim adresleri tarafımla paylaşıldı. Gelinen aşamada; Tarafıma yapılan tüm yazılı bilgilendirmeleri okuduğumu, anladığımı ve bu haliyle kabul ettiğimi; Mesafeli Satış Sözleşmesi, Bilgilendirme Ve Aydınlatılmış Onam Belgesi’nden bu bilgilendirmeler doğrultusunda yararlanacağımı kabul ve beyan ediyorum.

Gizlilik Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi,Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hasta Aydınlatma Metni, Bilgilendirme Ve Aydınlatılmış Onam Belgesi metinlerini okuduğumu ve anladığımı, üyelik bedeli öderken bunları kabul ettiğimi beyan ederim.

1. Online platform, Üyeleri ve Uzmanları bir araya getirerek, Üyeler genel sağlık bilgilendirmesi amacı ile kurulmuş olup tedavi ve teşhis amacı taşımaz. Online platform bir bilgilendirme platformudur. Online platform yer alan bilgilerin ve/veya uzman tavsiyelerinin hiçbiri hasta muayenesi ve hastalık teşhisi anlamına gelmeyip, birebir hasta doktor muayenesinin yerini tutmaz. UZMAN’ların verdikleri cevaplar, hasta görüşmesi yapılmadan ve muayene edilmeden verilen cevaplar oldukları için sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşırlar.

2. Online platform’da yer alan bilgilere göre tedavinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle önerilmez. Acil tıbbî durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurulması gerekmektedir.

3. Uzmanların yapacağı değerlendirmeler üye’nin sağlamış olduğu gelen belgeler ve şikâyetlerine dair açıklamaları üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle, fiziki muayene esnasında koyulabilecek tanı ve düşünceleri etkileyebilecek bazı kritik noktalar değerlendirilemez. Online platform uzmanları bu riskleri en aza indirgeyebilmek ve Üye’nin sağlık koşullarını tam olarak anlamak adına ihtiyaç duydukları bilgiler için Üye’ler ile irtibat halinde olsalar da bahsedilen risk her zaman mevcuttur.

4. Üye Online platform’un sağlamak ile yükümlü olduğu hizmetlerinden yararlanarak uzaktan istişare ile tıbbi ikinci görüş ve tıbbi danışmanlık aldığında yukarıda detayları belirtilmiş koşulları kabul eder.

5. Üye’nin sitenin sağladığı hizmetlerden yararlanması halinde sağlık durumu ile ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediği kabul ettiği varsayılır.

6. Online platform’da uzman olarak yer alan sağlık meslek mensuplarının kimliği ve uzmanlığı var ise uzmanlığı ayrı bir başlık altında belirtilmektedir.

7. Tarafların açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alınmasının yasaktır. Ancak, kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca alınan sağlık hizmetine ilişkin kayıtlar tutulmakta ve kişisel verilerin korunması mevzuatına ve mahremiyete uygun olarak Sağlık Bakanlığı bilgi sistemine aktarılmaktadır. Uzaktan sağlık hizmeti sunumunun başlayabilmesi için uzaktan sağlık bilgi sisteminin kamera ve/veya mikrofon erişimine izin verilmesinin istenebilecek ve taraflar arasında ses ve/veya görüntünün iletilememesi hâlinde, uzaktan sağlık hizmetinin başlamayabileceği, başlamış ise devam ettirilemeyebilecektir. Tıbbi veya hukuki sebeplerle karşı tarafa bilgi verilerek uzaktan sağlık hizmetinin her zaman sonlandırılabilmesi mümkündür. Uzaktan sağlık hizmeti veren kişinin, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullandığı bilişim sistemlerinin, kullanıcı adı ve parolalarının güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumludur.”  

 

11. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış olup bu kapsamda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Satıcı tarafından, Online Platform üzerinden sunulan hizmetler kapsamında tarafıma yazılı bilgilendirme yapılmıştır. Aşağıda belirtilen konularında yazılı olarak aydınlatıldım. Konu hakkında sorum olması halinde ulaşabileceğim iletişim adresleri tarafımla paylaşıldı. Gelinen aşamada; Tarafıma yapılan tüm yazılı bilgilendirmeleri okuduğumu, anladığımı ve bu haliyle kabul ettiğimi; Mesafeli Satış Sözleşmesi, Bilgilendirme Ve Aydınlatılmış Onam Belgesi’nden bu bilgilendirmeler doğrultusunda yararlanacağımı kabul ve beyan ediyorum.

Gizlilik Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hasta Aydınlatma Metni, Bilgilendirme Ve Aydınlatılmış Onam Belgesi metinlerini okuduğumu ve anladığımı, üyelik bedeli öderken bunları kabul ettiğimi beyan ederim.

11. 1.KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir.

11. 2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve Kanun’un ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Türkan olarak internet sitesindeki mesafeli satış sözleşmesi vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz “ad-soyad, adres, telefon, kimlik numarası, e-posta adresi, banka hesap bilgileri” şeklindedir. Kanun çerçevesinde Türkan olarak veri işleme amaçlarımız ise aşağıdaki gibidir:

-Hizmetlerimizin Eksiksiz İfa Edilebilmesi

-Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülebilmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülebilmesi

-Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi

-Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülebilmesi

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülebilmesi

11. 3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini,
 2. Hukuka uygun olarak işlemeyi,
 3. Verilerin güncelliğini sağlamayı,
 4. Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı,
 5. İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını,
 6. İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını,
 7. Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi,
 8. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi ilke edindik.

11.4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan mesafeli satış sözleşmesi vasıtasıyla toplanmakta ve otomatik yollarla işlenmektedir.

İşbu kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

11.5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmelerimizdeki koşullar uyarınca gerekli olduğu durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Türkan veri aktarımı yaparken 6698 Sayılı Kanun 8. ve 9. maddelerine uygun hareket etmekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri de almaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri işlemeye ilişkin işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak sözleşmesel gerekliliklerin ifa edilebilmesi, mal ve hizmetin ifasının sağlanması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülebilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, iş süreçlerinin yürütülebilmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacı ile tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, yargı mercilerine aktarılabilecektir. Ek olarak söz konusu kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’un m.9/1 hükmü kapsamındaki açık rıza şartına dayanılarak hizmet kalitemizin ve sürekliliğimizin arttırılması amacıyla bulut hizmeti aldığımız yurtdışında yerleşik ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçilerimize aktarılması mümkündür.

11. 6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini bilme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin talepleriniz talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Türkan sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacaktır.

İşbu Bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Aydınlatma Metni Satıcı ile Üye arasındaki MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞME’sinin tamamlayıcı bir parçası olarak Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmıştır.